Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

2.1 JK Webdesign Alkmaar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 JK Webdesign Alkmaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JK Webdesign Alkmaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JK Webdesign Alkmaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JK Webdesign Alkmaar worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JK Webdesign Alkmaar zijn verstrekt, heeft JK Webdesign Alkmaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 JK Webdesign Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JK Webdesign Alkmaar is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor JK Webdesign Alkmaar kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JK Webdesign Alkmaar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn


4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever JK Webdesign Alkmaar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JK Webdesign Alkmaar zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal JK Webdesign Alkmaar de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JK Webdesign Alkmaar daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal JK Webdesign Alkmaar geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JK Webdesign kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt JK Webdesign Alkmaar zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door JK Webdesign Alkmaar verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JK Webdesign Alkmaar worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 JK Webdesign Alkmaar behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft JK Webdesign Alkmaar naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van JK Webdesign Alkmaar op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan JK Webdesign Alkmaar ter kennis gekomen omstandigheden JK Webdesign Alkmaar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien JK Webdesign Alkmaar de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is JK Webdesign Alkmaar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van JK Webdesign Alkmaar schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JK Webdesign Alkmaar.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal JK Webdesign Alkmaar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium

11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JK Webdesign Alkmaar, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten


13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van JK Webdesign Alkmaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JK Webdesign Alkmaar niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien JK Webdesign Alkmaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is JK Webdesign Alkmaar gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen JK Webdesign Alkmaar en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.